Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Evenementen Fit op Maat


Artikel 1: Definities


1.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:


a. Evenement: het door Fit op Maat in enig jaar te organiseren evenement;

b. Een personal training of groepstraining valt ook onder de term evenement.


c. Deelnemer: de natuurlijke persoon die zich op een door de Organisator toegelaten wijze heeft ingeschreven voor deelname aan het Evenement;


d. Overeenkomst: de overeenkomst strekkend tot deelname van de Deelnemer aan het Evenement;


e. Organisator: de rechtspersoon (in deze Fit op Maat) waarmee de Deelnemer een Overeenkomst is aangegaan;


1.2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke Overeenkomst.


Artikel 2: Deelname


2.1. Deelnemers tot en met 12 jaar kunnen slechts deelnemen onder begeleiding van een volwassene.


2.2. Deelnemers zijn verplicht bij fietsevenementen een valhelm te dragen.


2.3. De Deelnemer mag aan het Evenement slechts deelnemen, indien
- hij het daartoe strekkende inschrijfformulier volledig en naar waarheid heeft ingevuld, en
- Het inschrijfgeld tegelijkertijd volledig is voldaan, en – de Deelnemer akkoord is gegaan met de algemene voorwaarden.


2.4. Annulering van de inschrijving dient schriftelijk of per e-mail te gebeuren bij Fit op Maat en kan tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het evenement.

2.5. Alleen bij schriftelijke annulering tot uiterlijk 10 dagen voor aanvang van het evenement kan restitutie van inschrijfgelden op grond van de Overeenkomst aan Deelnemer plaatsvinden. Bij terugbetaling wordt € 5,00 administratiekosten aan de Deelnemer ingehouden op de reeds betaalde inschrijfgelden.2.6. De Organisator kan op grond van overmacht op het allerlaatste moment besluiten het Evenement geen doorgang te laten vinden. Bij afgelasting door overmacht zal geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.


2.7. De Organisator is niet aansprakelijk voor door de Deelnemer gemaakte kosten wanneer het Evenement ten gevolge van overmacht afgelast moet worden.

 

Artikel 3: Aansprakelijkheid


3.1. Deelname geschiedt voor eigen risico. De Organisator is niet aansprakelijk voor enige schade, hoe ook genaamd, die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van de deelname, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld. Deze uitsluiting van aansprakelijkheid geldt ook voor ernstige schadesoorten zoals alle mogelijke schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden;


3.2. Indien ondanks het bepaalde in het eerste lid van dit artikel aansprakelijkheid van de Organisator voor schade van de Deelnemer aangenomen moet worden, blijft de verplichting van de Organisator tot vergoeding van die schade beperkt tot ten hoogste het bedrag dat de verzekeraar van de Organisator ter zake van die schade uitkeert;


3.3. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van schade die hij of een nabestaande mocht lijden ten gevolge van zijn overlijden, letsel of ziekte, veroorzaakt door zijn deelname aan het Evenement;


3.4. De Deelnemer verklaart zich bekend met het feit dat deelname een goede gezondheid in zowel psychische als fysieke zin vereist, en verklaart dat hij aan deze eis voldoet en dat hij zich door training en anderszins voldoende heeft voorbereid op het Evenement. De Organisator adviseert de Deelnemer uitdrukkelijk en dringend zich in verband met de deelname aan het Evenement sportmedisch te laten keuren;


3.5. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die derden mochten lijden als gevolg van een aan een Deelnemer toe te rekenen handelen of nalaten met betrekking tot het Evenement. De Deelnemer dient afdoende verzekerd te zijn tegen het risico van aansprakelijkheid voor bedoelde schade;


3.6. De Deelnemer vrijwaart de Organisator voor aansprakelijkheid voor schade die de Deelnemer mocht lijden als gevolg van zijn deelname aan het Evenement, tenzij deze schade het directe gevolg is van aan de Organisator toe te rekenen opzet of grove schuld.


Artikel 4: Portretrecht


Deelnemer verleent bij voorbaat toestemming aan de Organisator voor openbaarmaking van tijdens of rond het Evenement gemaakte foto’s en beeldmateriaal en dergelijke, waarop de Deelnemer zichtbaar is.


Artikel 5: Persoonsgegevens


De door een Deelnemer verstrekte persoonsgegevens worden door de Organisator opgenomen in een bestand. Door deelname aan een Evenement verleent een Deelnemer toestemming aan de Organisator tot gebruik van de persoonsgegeven voor het verzenden van informatie aan de Deelnemer en (mits hiervoor op het inschrijfformulier door de Deelnemer toestemming is gegeven) voor het verstrekken van de persoonsgegevens aan derden ten behoeve van het verzenden van informatie aan de Deelnemer.

fitopmaatonline.nl